Damascus, Syria, 2009
#2 houses, 2009

variable size
Previous Next